Hakkımızda

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği; tarih sahasında akademik ve kültürel çalışmalar yaparak, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturmak suretiyle sosyal ve kültürel alanda toplumsal gelişimimize katkıda bulunmayı şiar edinerek, bilhassa yeni yetişen neslin tarih şuuruna sahip bireyler olarak bilinçlenmesi için gayret gösteren ve bu alanda faaliyetlerini icra eden bir kuruluştur.

Vizyon Ve Misyonumuz

Kuruluşumuzun temel vizyonu, geçmiş ve gelecek arasındaki tarihi bağı genç nesiller nezdinde perçinlemek ve geniş tarih vizyonu perspektifine sahip özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine olanak tanımaktır.

Kuruluşumuzun temel faaliyetleri sosyo-kültürel ve tarih bilinci aşılanması amacı adı altında iki ana başlıkta sıralanabilir. Bu faaliyetlerin başlıcaları arasında akademik kimliğe sahip tanınmış tarih uzmanları ve üyelerinin de katılımıyla icra edilen Dersaadet Sohbetleri, akademik kitap tahlilleri, tarihi şahsiyetleri Anma Programları, tarihi konferans düzenlenmesi ve süreli yayın basımı, tarih-kültür-medeniyet gezileridir.

İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
MADDE 1-  Derneğin adı: İstanbul Tarih ve Kültür Derneği’dir.
Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
MADDE 2-  Tarih sahasında ilmi çalışmalar yaparak, geçmişi geleceğe bağlayan sohbet, konferans, panel, anma programı düzenleyerek, dergi, broşür, kitap ve bülten yayımlayıp, Kültür-Medeniyet-Mekan-Şahsiyet bağlamında  yurtiçi ve yurtdışında Tarih-Kültür gezileri düzenleyerek milletimizin tarih konusunda bilinçlenmesi amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
 1. Kurs, konferans, seminer, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
 2. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
 3. Bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, arşiv oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, tarihi kaynaklara ulaşmak ve bunları paylaşmak
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 7. Derneğin yayın organı olarak “İstanbul Tarih” dergisini çıkarmak
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler ve tarih enstitüsü kurmak ve bunları tefriş etmek
 9. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilebilmesi için yemekli toplantılar, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 11. Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
 15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak
 17. Dernek, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.
 18. Yurtiçi ve yurtdışında, konusuyla ve maksadıyla ilgili her türlü faaliyete katılmak, kişi ve kuruluşlarla irtibata geçmek
 19. Yurtiçinde ve yurtdışında maksat ve konusuyla ilgisi olmayan, dernek yararına her türlü faaliyete katılmak, kişi ve kuruluşlarla irtibata geçmek
 20. Tarih, kültür, sanat ve turizm alanlarında uluslar arası platformlarda bilgi alışverişini kolaylaştırmak, kültürlerarası anlayışa katkıda bulunmak
 21. Derneğin amaçları doğrultusunda her seviyedeki resmi ya da özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak
 22. Uluslar arası faaliyette bulunmak; yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazına ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak 
Derneğin Faaliyet Alanı
 • Dernek; Tarih, Kültür, Medeniyet, Sanat ve Turizm alanlarında faaliyet gösterir.
 • Dernek; tarihi objektif bir biçimde yorumlayarak halkımızın ve özellikle yeni yetişen gençliğin tarih şuuruna sahip bireyler olması için gayret gösterecektir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
MADDE 3-  Derneğin İki çeşit üyesi vardır. 1) Asil Üyeler, 2) Onursal Üyeler.
A) Asil üyelik koşulları: fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, her türlü ideolojik, mezhebi, siyasi düşüncesini bir kenara bırakarak sadece dernek amacı doğrultusunda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, yasa dışı suç ve eylemlere karışmamış her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. derneğe üyelik başvurusu 3 şekilde yapılabilir:
 1. Derneğe üye olma isteğini beyan eden yazılı dilekçe
 2. Üyelik bilgilerine haiz üyelik formunu doldurup, imzalayarak, dernek yönetimine teslim ederek
 3. Yapılacak olan üyelik başvuruları, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. karar ret olursa sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. başvurusu kabul edilen üye ise, dernek üye kayıt defterine kaydedilir.
B) Onursal üyelik koşulları: asil üyelik koşulları onursal üyelik için aranmaz, derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

Üyelikten Çıkma
MADDE 4-  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
MADDE 5-  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 2. Yönetim Kuruluna, yönetim kurulu başkanına, yahut, yönetimin görevlendirdiği kişiye, sözlü ve ya yazılı hakaret etmek, küçültücü ve rencide edici davranışlarda bulunma
 3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 4. Yazılı iki (2) ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
 5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten istifa eden veya yönetim kurulu kararı ile çıkarılanlar, üyeler kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılan kişiler isterlerse eski borçlarını ödemek kaydıyla yeniden üye alınabilirler.

Dernek Organları
MADDE 6-  Derneğin Organları Şunlardır:
1. Zorunlu Organlar
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Ve Çağrı Ve Toplantı Usulü
MADDE 7-  Genel kurul üç yılda bir ocak ayında, yönetim kurulunun daveti ile olağan toplantısını yapar. Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi en az 15 gün önceden ilan edilir.
Toplantı ilan ve bildirilerinde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı esaslarına göre yeniden çağrılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE 8-  Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 9-  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, miktarlarının tespit edilmesi
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 10. Derneğin vakıf kurması
 11. Derneğin fesih edilmesi
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir
Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE 10-  Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyeliğine aday olacak kişiler: yasa dışı suç ve eylemlere karışmamış kişilerden seçilmelidir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, en az ayda bir toplanır ve tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üyelerden, en üsttekinin görevi kabul etmemesi durumunda, sıradaki yedek üye, asil üyeliğe çağrılır.
Başkanın Görev ve Yetkileri:
 1. Derneğin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda, derneğin genel başkanıdır.
 2. Derneğin hukuk ve menfaatlerini temsil eder.
 3. Derneğin mührünü taşır ve kullanır.
 4. Yönetim kuruluna başkanlık eder.
 5. Yönetim kurulundan veya dernek üyelerinden herhangi birini yukarıdaki hususlarda veya dernekle alakalı gerek gördüğü muayyen işlerde görevlendirir.
 6. Yönetim kurulu kararları dairesinde yapılacak akitleri imzalar.
 7. Kendisinin yokluğunda ve ya gerekli gördüğü zamanlarda bütün yetkilerini başkan yardımcısı kullanır.
 8. Derneğin manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.
 9. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.
 10. Gerekli gördüğü durumlarda, geçici yahut sürekli olarak, yetkilerinin bir bölümünü, dernek başkan yardımcısı ve ya dernek yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına devredebilir.
 11. Denetçilerden gelecek istek üzerine veya herhangi bir sebeple tahkikat icap eden hususta 1 veya 3 kişilik tahkik heyeti kurar. İşlemi yönetim kuruluna bildirir. Tahkik heyetinden gelecek raporu yönetim kurulunda karara bağlanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 12. Gerekli görülen yerlerde, derneğin temsilciliklerinin açılması ve temsilcilere yetki verilmesi
 13. Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için; yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyeleri ile görevlendirilen üyelerin, faaliyetle ilgili masraflarının karşılanmasına karar vermek
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE 11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar
Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
MADDE 12-  Derneğin Gelir Kaynakları aşağıda sayılmıştır
 1. Üye kayıt ücreti her yıl bir defaya mahsus olmak üzere 200 tl alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.
Derneğin Tutacağı Defterler
MADDE 13-  5253 sayılı dernekler kanununa dayalı olarak yayınlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Derneğin İç Denetimi
MADDE 14-  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
MADDE 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
MADDE 16-
Tüzük değişikliği yönetim kurulunun isteği ve genel kurul ile yapılır.
Yönetim kurulunda tüzük değişikliği ile ilgili genel kurul karanının alınabilmesi için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır.
 
 
Temsilcilik Açma
MADDE 17-  Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
MADDE 18-  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında İstanbul Tarih ve Kültür derneği ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
MADDE 19-  Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev Ve Yetkileri
MADDE 20-  Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, dernek tüzüğünün ve genel merkezin öngördüğü şartlara aykırı olmamak kaydı ile, özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler

MADDE 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanı ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği

MADDE 22- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen on beş gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik temsil edilir. Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

İstanbul'dan Dünya'ya Tarih'in İzinde