Hamidiye Su Tesisleri, Sultan Abdülhamid’in Yadigârıdır

Okunma: 1487
İstanbul 5 Mart 2017 08:18
Videoyu Aç Hamidiye Su Tesisleri, Sultan Abdülhamid’in Yadigârıdır
A
a

1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş ve çalışamalar başlamıştır.

İstanbul’un su mace­râ­sının köklü bir geçmişi vardır. Osmanlı Devleti ön­ce­ki dö­nem­le­ri say­maz­sak, su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için Ka­nu­ni Sultan Süleyman’ın şeh­re uzak böl­ge­ler­den su ge­tir­miş ve kurulan çeş­me­ler­den akıtmıştır. O dö­nem­de­ki ba­zı suyollarında Mi­mar Si­nan’ın im­za­sını görürüz.
Moğ­lo­va Su Ke­mer­le­ri on­dan bir ha­tı­ra­dır. Dün­ya­da bir sul­ta­na ait ilk su vakfiye­si de Kanuni Sul­tan Süleyman’a ait­tir.


 
O, su­la­rı ge­tir­di­ği gi­bi ba­kı­mı için de ge­lir­ler bı­rak­mış ve ko­run­ma­sı­nı va­si­yet et­miştir.

Bu­gün hâ­lâ ata­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı su yollarından, bent­ler­den is­ti­fa­de edi­yo­ruz.

İş­te bun­lar­dan Ke­mer­bur­gaz ci­va­rın­da yer alan kay­nak su­la­rı­nın şeh­re ulaştırılma­sı amacıyla Sultan II. Ab­dül­ha­mid ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ve onun adı­nı taşıyan Hamidiye su te­sis­le­ri, bu iş­le­vi­ni bu­gün de sür­dü­rü­yor.
 
Sultan II. Abdülhamid, bu suyun şehre ulaşması için 1902’de,  yani bundan tam 113 yıl önce 100 bin altın lira harcamıştı.


 
İSTANBUL, SU MEDENİYETİNİN BAŞKENTİDİR

Şe­hir­le­ri şe­hir ya­pan şey ön­ce sudur. Yerleşim alanları su olan bölgelerdir.

He­le bu şe­hir İstanbul ise ta­ma­men bu ifa­de ile ör­tü­şen bir man­za­ra ile karşılaşırız.

Ah­met Ham­di Tan­pı­nar, “Beş Şe­hir” isim­li ese­rin­de İs­tan­bul’u an­lat­ma­ya su ile başlar.

İs­tan­bul’un su­la­rı­nı sa­ya­rak “İs­tan­bul su­lar­dan iba­ret bir şe­hir­dir” der.

Bu müstesna kentte su, edebiyatımıza ve müziğimize bile aksetmiştir.

Zaman içinde şehirdeki meşhur suların adları adeta bir dost adı söyler gibi kulaktan kulağa yayılmıştır.

Çırçır, Sırmakeş, Karakulak, Tokat, Şifa, Taşdelen gibi isimler, aileden veya yakın bir dost gibi algılanmaya başlanmıştır.

İs­tan­bul şe­hir kül­tü­rün­de ci­sim­leş­miş bir numunesini bul­du­ğu­muz Os­man­lı Medeniyeti’nin bir “su me­de­ni­ye­ti” ol­du­ğu­nu söy­le­mek hiç de abar­tı ol­maz.

Se­bil­ler, ke­mer­ler, sar­nıç­lar, çeş­me­ler, şa­dır­van­lar, ha­mam­lar, suyolları eski karakterini kazan­dı­ran en gü­zi­de un­sur­la­rı­nın ba­şın­da ye­r a­lır.


 
HAMİDİYE, İSTANBULLUNUN VAZGEÇİLMEZ DAMAK LEZZETİDİR

Tarihi geçmişi kadar, günümüzde lezzeti ve güvenilirliği ile de adından övgüyle bahsettiren Hamidiye Kaynak Suları, İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Ha­mi­di­ye Kay­nak Suları’nın işlettiği bu su tesis­le­r, bu­gü­nün şart­la­rı­na uy­gun, en son tek­no­lo­jik imkânları kul­la­na­rak üretim yapıyor.

Ka­li­te­li iç­me su­la­rı­nın İs­tan­bul hal­kı­na pra­tik, sağ­lık­lı ve hij­yen içerisinde ulaşmasını sağlıyor.

Günümüzde de aldığı ödüllerle önemini hala koruyor diyebiliriz.

Bu­gün mem­nu­ni­yet­le gö­rü­yo­ruz ki, Ha­mi­di­ye Su­la­rı’nın iş­let­me­si yalnızca Türkiye’de de­ğil, dün­ya­da da tak­dir­le ve gıp­tay­la kar­şı­la­nan bir ba­şa­rı grafiği sergiliyor.
HAMİDİYE HAKKINDA

1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmış ve kirlenmelere engel olmak için maslaklara demir kapılar yapılarak kilitlenmiş. Membalardan günlük 1.200 m3 debi elde edilmiş. Tesisin büyük bölümünün tamamlanması 1900 senesini bulmuş. Suyun verilmesi ve resmen kabulü ise 26 Mayıs 1902'de yapılmış. Tesisin maliyeti 2 milyon Fransız Frankı veya 100 bin altın lira olduğu yazılmaktadır.

133 çeşme ile İstanbul'a dağıtılıyordu...

Bütün Osmanlı su tesislerinde sular pişmiş kilden yapılmış künk borular içerisinden isale edilirken ilk defa Hamidiye suyunda font borular kullanılmış, sular bu borular içerisinden basınçlı akıtılmış, vanalar ile şebekede manevra yapmak imkanı sağlanmıştır. Hamidiye suyu kaliteli içme suyu olup, sertliği 4.5 (Fransız sertliği)'tir. Hamidiye Suyu, kurulduğu günden itibaren, çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktaydı.

Zaman içerisinde gerek şehrin büyümesi, gerekse sebillerin tahrip olmasıyla bu hizmetin, kurulduğu zamandaki gibi sokak sebillerinden yürütülmesi imkânsızlaşmıştır. 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmıştır. Hamidiye, asırlık başarılı bir geçmişe ve tarihsel özelliğe sahiptir. Döneminin çok önemli yatırımlarından olan ve ülke olarak sahip olduğumuz önemli değerlerimizden Hamidiye Kaynak Suları, 1979 yılından itibaren Anonim Şirket yapısına kavuşmuştur . Tesis, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketi olan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. tarafından işletilmektedir. Kaynak Suyunun kalitesi ve lezzetinin yanısıra, güvenilir, saygın, yenilikçi kimliğiyle tanınan ve üstün hizmet anlayışıyla takdir gören Hamidiye Kaynak Suları, 2002 yılında 100. yılını kutlamıştır. Bir asır önce şehre akıtılan Hamidiye Suyu, bugün insanlığın malı olmuş ve gerek ürünlerinin kalitesiyle gerekse tarihi imajıyla ülkemiz sınırlarını aşarak 42 ülkeye su ihraç eder konuma gelmiştir. Su sektöründe tüm yenilikleri yakından takip eden ve üretim sistemleriyle teknolojik düzeyi en üst noktada bulunan Hamidiye Kaynak Suları Türkiye'de bir çok ilke imza atmasıyla da ünlüdür.


HAMİDİYE ÖDÜLLERİ

ITQI Superior Taste Awards - Uluslararası Tat ve Kalite Ödülü 2016
TSE Altın Ambalaj Ödülü 2009
ITQI Superior Taste Awards - Uluslararası Tat ve Kalite Ödülü 2009
Uluslararası En İyi Ambalaj Tasarımı Ödülü R&D – ABD 2007
En Sağlıklı İçecek Markası, Türkiye 2006
Yılın İçecek Markası, Türkiye 2005
Tüketici Kalite Ödülü, Türkiye 2004 ve 2005
En Çok Güvenilen Kaynak Suyu, Türkiye 2003
Altın Kalite Ödülü, Türkiye 2003
Ürün ve Üretimde Hijyen Ödülü, Türkiye 2002
Yılın Üretici Firması, Türkiye 2001
Tüketici İle En İyi İletişim Ödülü, ABD 2001
IBWA Aqua Ödülü, ABD 2000
EBWA Aqua Ödülü, İngiltere 2000
Milenyum Ödülü, İspanya 2000
NSF Belgesi, ABD 1999


AYHAN ÇİFTÇİ

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

duyurular DUYURULAR
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Tarihin İzinde